Оповестяване за язовири

Оповестяване за язовири

Основни опасности

Язовирите са били построени от хора в продължение на векове. И все пак, въпреки богат опит и техническия прогрес, все още има риск дадени природни бедствия или човешката дейност (военни или терористични атаки) да причинят механични повреди на язовира, като по този начин застрашат хората, живеещи в зоната около язовира. В тези случаи ранно предупреждение може да бъде от помощ за спасяването на живота на хората. В зависимост от местното законодателство оповестителните системи се изграждат от държавата, общината или от оператора на язовира.

Описание

Описание на решението

Това решение е проектирано като интегрирана система за наблюдение, предупреждение и оповестяване. При подготовката на настоящото решение надеждността и премахването на фалшиви аларми са основен приоритет. Надеждността на това решение се гарантира както от надеждността и автоматично тестване функционалността на сирените, така и от качеството на системата за мониторинг. Има само един контролен център, който е напълно дублиран на още едно работно място. Комуникацията в системата е по радиоканал, тъй като тя включва главно малки и средни системи (обикновено 5-30 сирени) няма нужда за автономна комуникационна инфраструктура в повечето от случаите. Радиомодемите са инсталирани директно в сирените и могат да се използват като усилватели на радиосигнала, ако е необходимо. В случай на много общирен регион могат да се използват и автономни усилватели на радиосигнала.

Системата се състои от:

  1. Напълно дублиран контролен център;
  2. Електронни сирени PAVIAN;
  3. Комуникационна инфраструктура напълно интегрирана в сирените;
  4. Система за мониторинг и предаватели;

Контролен център

  • Той непрекъснато следи състоянието / функционалността на цялата система;
  • Следи условията на язовира чрез предаватели;
  • При надвишаване на нормите за граница са открити от предавател, операторите уведомление – локално или, в случай на безпилотни работни места, по телефона;
  • Когато се открият надвишени пределно допустими стойности от най-малко два предавателя, системата започва процес на оповестяване и в същото време се активира броене, съобразно националното законодателство, през което операторът може да провери данните, предоставени от предавателите и да деактивира предварителното предупреждение;
  • Ако деактивиращия процес не се извършва в рамките на определеното време, предупредителното съобщение се стартира и така се осъществява процеса на уведомяване;
  • Той архивира всички събития за целите на бъдещ анализ;

Електронни сирени

Използват се електронни сирени PAVIAN като крайни акустични устройства за оповестяване на населението около язовира. За да се гарантрира тяхната пълна функционалност те са оборудвани със система за самотест.

Система за наблюдение

Системата за наблюдение предоставя данни за активиране на сирените. Сензорите изпращат информация за статуса си по същата комуникационна инфраструктура като сирените, но също могат да използват и друга начин на комуникация. Типовете сензори се избрат въз основа на особеностите на язовира, а за да се елиминират фалшивите аларми, се използват минимум два предавателя (например за течове и измерване на наклон).

Комуникационна инфраструктура

Обикновено за контрол на сирени се използва определен радиоканал. Може да се използват и други налични канали за комуникация.

Vendor Information